รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานรัฐ

พิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน หัวหน้าหน่วยงานกลาง/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม ๑๕๐ คน สาระสำคัญ คือ ๑. เพื่อทราบ สถานการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงานของประเทศไทยและอาเชี่ยน /โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) /การรายงานผลการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง และ ๒. พิจารณา แนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)   ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ กองความปลอดภัยแรงงาน ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ