รองอธิบดี กสร.เป็นประธานเปิดโครงการรักษ์ชีวิตและอวัยวะให้แรงงาน รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้

พิมพ์

วันที่ 10พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการรักษ์ชีวิตและอวัยวะให้แรงงาน รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้นายจ้าง ลูกจ้างผู้เกี่ยวข้องได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยฯ เร่งรัดลดการประสบอันตรายจากการทำงาน ขับเคลื่อนและยกระดับการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย โดยมีนายควง ใสแจ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 จังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ณ โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ  จังหวัดลำปาง