อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

พิมพ์

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีนายประดิษฐ์ สุรชัย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกรม และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ คือ ๑. เพื่อทราบแนวทางการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ ๒. พิจารณา การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐/การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรม  ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๘