รองอธิบดี กสร. บรรยาย นโยบาย Safety Thailand และข้อกำหนดที่ผู้บริหารควรรู้ และนำเยี่ยมศูนย์พัฒนา

พิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บรรยายเรื่อง “นโยบาย Safety Thailand และข้อกำหนดที่ผู้บริหารควรรู้” และนำผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วย เจ้าของสถานประกอบกิจการและผู้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ รวม ๔๐ คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ตามโครงการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าวเน้นการให้ความรู้ในระดับประสบการณ์ในเรื่องของอันตรายจากการทำงาน เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ในรูปแบบของการสื่อสารด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ทันสมัย โดยสามารถทดสอบและสัมผัสได้ด้วยตนเอง จำนวน ๑๑ สถานี
ณ ห้องฝึกอบรมทรัพยากรแรงงาน ชั้น ๑๓ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน และอาคาร Smart Job Center ชั้น ๓ กระทรวงแรงงาน