รองอธิบดี กสร. กล่าวต้อนรับคณะแรงงานนอกระบบที่เข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้

พิมพ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะแรงงานนอกระบบที่เข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา
ในการศึกษาเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในครั้งนี้เกิดจากนางสุจินต์ รุ่งสว่าง ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งชาติ ได้ประสานความร่วมมือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นำคณะเข้าศึกษาเรียนรู้ด้านความปลอดภัยเพื่อ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการทำงานและการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบให้เกิดความปลอดภัย ทั้งนี้มีกำหนดการเข้าศึกษาดูงานในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน มอบหมายผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน และวิทยากรจากกองความปลอดภัยแรงงาน ให้ความร่วมกันและสนับสนุนด้านองค์ความรู้ ให้แก่คณะดังกล่าว