ผู้ตรวจ กสร.เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการการตรวจแรงงานในเรือประมงนอกน่านน้ำและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือมาตรการในการตรวจแรงงานในเรือประมงนอกน่านน้ำและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กองคุ้มครองแรงงาน กองนิติการ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนกรมประมง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม ๒๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล  ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน