รองอธิบดี กสร. เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบประเมินผลการดำเนินงานภายใน

พิมพ์

วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบประเมินผลการดำเนินงานภายในของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี นายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้บริหารกรมฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สาระสำคัญ คือ ๑.เพื่อทราบ การดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของกรมลงสู่สำนัก/กอง สรุปปัญหาอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง / คณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกรมลงสู่สำนัก/กอง หรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ / แผนที่ยุทธศาสตร์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  และ๒.เรื่องพิจารณาแนวทางการดำเนินการและกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับสำนัก/กอง / แผนที่ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดตัวชี้วัด (Template) ของสำนัก/กองหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ / การสรรหารางวัลจูงใจในการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร