อธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้บริหารกรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

พิมพ์

วันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีนายประดิษฐ์ สุรชัย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กสร. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ๑. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ๒. เพื่อทราบ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบการประเมินครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) และ ๓. พิจารณา การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบการประเมินครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ )  ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน