รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลออภัย อาชีวอนามัย

พิมพ์

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลออภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2/2561 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายวรรณรัตน์ศ รีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ได้แก่ การรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1/2561 การรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในการอนุมัติคำขอกู้ยืมเงิน การขอรับเงินช่วยเหลือ และเงินอุดหนุนจากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ