สสค.ปัตตานี พนักงานตรวจแรงงานเข้าร่วมตรวจการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

พิมพ์

เมื่อวันที่ ๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๐  นายนิสัย สุขระ สค. ปัตตานี  มอบหมายให้ นางจันทร์ทิพย์ ไชยศรี  นิติกรชำนาญการ และนายซุลกิฟลี ฮัดญีสิดดิก ล่ามแปลภาษา  เข้าร่วมตรวจตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ร่วมกับคณะกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันหน่วยป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งได้ดำเนินการแล้วปรากฎว่า ตรวจสถานประกอบกิจการ จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้

๑. หจก.สนิท บิวดิ้งโฮม มีลูกจ้างทั้งหมด ๗ คน (ช.๕ ญ.๒) สัญชาติเมียนมาประกอบกิจการก่อสร้างผลการดำเนินถูกต้อง

๒. นายกมล ผ่องใส ประกอบกิจการก่อสร้างการดำเนินการเชิญพบพนักงานตรวจแรงงาน

๓. นายฮารูน เจะอุเส็น ประกอบกิจการก่อสร้าง การดำเนินการเชิญพบพนักงานตรวจแรงงาน

๔. หจก.บันนังศิลา ประกอบกิจการก่อสร้าง การดำเนินการเชิญพบพนักงานตรวจแรงงาน