สสค.ยโสธร ร่วมตรวจคุ้มครองแรงงานภาคเกษตร ในพื้นที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลการตรวจ นายจ้าง 2 คน

พิมพ์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายธิติพันธ์  ไตรธนสมบัติ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวสุจิตตรา  เยาวราช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวภัทรานิษฐ์  คงนิน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมตรวจคุ้มครองแรงงานภาคเกษตร ในพื้นที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผลการตรวจ นายจ้าง 2 คน ลูกจ้าง 15 คน พบว่าผู้ว่าจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ.2557 (จ้างงานตามฤดูกาล) ไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าว ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แต่อย่างใด