สสค.สุโขทัยดำเนินการประเมินผลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๑

พิมพ์

วันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะทำงานประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการพิจารณาประเมินคะแนนสถานประกอบกิจการที่เสนอชื่อเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ จำนวน แห่ง ได้แก่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย, บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย และ บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด โดยพิจารณาให้คะแนนและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และจะส่งผลคะแนนให้คณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนฯ (ส่วนกลาง) พิจารณาประเมินผลคะแนนต่อไป