สสค.ตาก พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย

พิมพ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายอำนวย มากทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวรัชกร พนมวัน นิติกรชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) เร่งรัดมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยง เข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 2 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด(มหาชน) สาขาแม่สอด ประกอบกิจการผลิตเครื่องหนัง 2.บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก(แม่สอด) จำกัด ประกอบกิจการผลิตถุงพลาสติก ผลการตรวจประเมิน พบว่า สถานประกอบกิจการยังปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ จึงเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ และจะได้ตรวจติดตามครั้งที่ 3 ในช่วงเดือน มี.ค.61 ต่อไป