สสค.ตาก ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

พิมพ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายอำนวย มากทรัพย์ มอบหมาย นายวรรณะ สามัคคี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตากร่วมออกตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรมในเขตพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1.นายมาลัย โตเลี้ยง ที่อยู่ 115/2 ม.9 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ทำการเกษตรปลูกปาล์มและกล้วย ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูก 100 ไร่ มีลูกจ้างเมียนมาร์ จำนวน 14 คน (ชาย 8 คน หญิง 6 คน) 2.นายประเสริฐ ชิวปรีชา ที่อยู่ 15/4 ม.6 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ทำการเกษตรปลูกปาล์มและดอกกุหลาบ ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูก 100 ไร่ มีลูกจ้างเมียนมาร์ จำนวน 20 คน (ชาย 12 คน หญิง 8 คน) 3. นายภักดี เดชจินดา ที่อยู่ 15/9 ม.6 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ทำการเกษตรปลูกกล้วย ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูก 40 ไร่ มีลูกจ้างเมียนมาร์ จำนวน 14 คน (ชาย 7 คน หญิง 7 คน) ผลการตรวจปฏิบัติถูกต้องและไม่พบการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย ไม่พบการใช้แรงงานบังคับ และไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด