การรักษามาตรฐานและระยะเวลาการให้บริการประชาชน

พิมพ์

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (jobTiming2556.pdf)jobTiming2556.pdfประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 25561853 Kb
Download this file (asdgFlowchart2556.pdf)asdgFlowchart2556.pdfแผนผังกระบวนงานบริการของหน่วยงาน (Flow Chart) ปี 2556439 Kb