กระทรวงแรงงานจัดงาน Safety Week ครั้งที่26 ตอกย้ำจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 หวังดึงลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชนในสังคมมาร่วมสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อความสูญเสียเงินทดแทนที่รัฐต้องจ่ายให้กับผู้ประสบอันตรายปีละกว่า 1,500 ล้านบาท นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนจากนักลงทุนชาวต่างประเทศอีกด้วย โดยกำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ในวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

 

 

นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้มีการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ซึ่งปัจจุบันถือเป็นการจัดงานครั้งที่ 26 แล้วโดยในปีนี้จัดงานภายใต้ชื่องานว่า “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงให้เกิดความตระหนักในอันตรายจากการทำงานและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องมาจากการทำงานที่นับวันจะมีหลากหลายลักษณะตามการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้ง ประกอบกับปัจจุบันตัวเลขของการประสบอันตรายจากการทำงานในแต่ละปียังคงมีจำนวนที่สูง โดยมีข้อมูลจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม (ณ 19 เมษายน 2555) ว่าปี 2554 มีลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงานรวมทุกกรณีเป็นจำนวนถึง 129,632 ราย  ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 590 ราย (ลดลงจากปี53 ร้อยละ 11.52) และถ้าดูถึงมูลค่าความสูญเสียที่สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ต้องจ่ายเงินทดแทนเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงานเป็นจำนวนเงินปีละกว่า 1,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก ดังนั้นหากทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาเศรษฐกิจของชาติควบคู่ไปกับการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานและสุขภาพอนามัยที่ดีของคนทำงานแล้ว ย่อมส่งผลให้ประเทศสามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านการค้าให้ทัดเทียมกับอารยประเทศที่พัฒนาแล้ว ในระดับเวทีการค้าโลกได้ เพราะแรงงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ

ด้านนายอาทิตย์  อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้กล่าวเพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรมที่น่าสนใจในปีนี้ว่า ภายในงานจะประกอบด้วย กิจกรรมหลักคือการมอบรางวัลแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ดีเด่นด้านความปลอดภัย และกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการ “บทบาทอาเซียนกับงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย” นิทรรศการ นวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล Model ป้องกันภัยพิบัติกรณีต่างๆ การประกวดทีมฉุกเฉิน การสาธิตการปฏิบัติตามกฎจราจรหรือการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังมี การแสดงผลงานการประกวดโปสเตอร์ความปลอดภัย การประกวดนิทานความปลอดภัย การประกวดคลิปความปลอดภัยโดยผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี และการแสดงบนเวทีกลางที่จะให้ความบันเทิงจากเหล่าศิลปิน ดาราแก่ผู้ร่วมชมนิทรรศการภายในงานด้วย

ในส่วนของการอภิปราย สัมมนาทางวิชาการก็มีหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น หัวข้อ สถานการณ์และแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน: การเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม หัวข้อ Guide Line/Toolkit แนวทางสู้วิกฤติอุทกภัย เพื่อความปลอดภัย หัวข้อ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรม และที่สำคัญภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจากผู้ผลิต และจัดจำหน่ายโดยตรงมากกว่า ๑๒๐ บริษัท ชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการป้องกันอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทำงานทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready