สลก.แสดงความยินดีต่อเลขานุการกรม

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าแสดงความยินดีต่อเลขานุการกรม นางสรวงสุรัตน์ มรรคา ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  วันที่ 23 พฤษภาคม 2556

นโยบายเว็บไซต์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546
© 2014 All Rights Reserved.