การจัดอันดับการค้ามนุษย์ตามกฎหมาย TVPA

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กฎหมายป้องกันเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากการค้าแรงงาน 2000 ( Trafficking Victims Protection Act of 2000: TVPA) กำหนดให้รัฐบาลสหรัฐฯ มีหน้าที่ต้องเสนอรายงานการค้ามนุษย์ต่อรัฐสภาเพื่อจัดอันดับในการพิจารณาระงับการให้ความช่วยเหลือที่ไม่ใช่มนุษยธรรม และความช่วยเหลือทางด้านการค้า

 

มีแก่นหรือหัวใจที่สำคัญ คือ การป้องกัน (Prevention) การคุ้มครอง (Protection) และการดำเนินคดี (Prosecution) ซึ่งการคุ้มครองเป็นส่วนสำคัญที่สุด เพราะมีจุดประสงค์เยียวยาความเสียหายและให้ทางเลือกแก่เหยื่อ อาทิเช่น การจัดที่พัก การให้การศึกษา การรักษาพยาบาล การฝึกอาชีพ ฯลฯ ความคุ้มครองพิเศษของกฎหมาย TVPA  ต่อเหยื่อการค้ามนุษย์ที่เป็นชาวต่างชาติ คือ การรับรองและให้สิทธิประโยชน์และบริการต่างๆ ที่จำเป็น เช่น เงินทุน บริการทางการแพทย์ และบริการทางสังคม การจัดโครงการคุ้มครองพยาน ทั้งมีการออกวีซ่าประเภท T (T Visas) ให้เหยื่อการค้ามนุษย์ในรูปแบบที่รุนแรงได้รับสิทธิอาศัยชั่วคราว (Temporary Resident) และสามารถขอสิทธิอาศัยถาวร (Permanent Residence Status) ต่อไปจากเดิมที่ใช้เพียงมาตรการผลักดันส่งกลับเหยื่อการค้ามนุษย์ในฐานะผู้หลับหนีเข้าเมือง

 

ส่วนมาตรการดำเนินคดี (Prosecution) ได้กำหนดอัตราโทษรุนแรง ตัวอย่างเช่น กรณีกระทำผิดฐานแสวงหาประโยชน์ทางเพศด้วยการบังคับหรือหลอกลวงเด็กอายุ 14 ปี ไม่เกิน 18 ปี ไม่ว่าบังคับหรือหลอกลวงมีโทษจำคุกถึง 20 ปี หรือกรณีกระทำความผิดฐานแสวงหาประโยชน์ทางเพศด้วยการบังคับหรือหลอกลวงต่อบุคคลอายุไม่เกิน 14 ปี มีโทษจำคุกตลอดชีวิต

 

อันดับชั้นการค้ามนุษย์

Tier 1 หมายถึง ประเทศที่ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาในการป้องกันละบังคับใช้กฎหมายการต่อต้านการค้ามนุษย์

Tier 2 หมายถึง ประเทศที่มีการดำเนินการยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา แต่ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะแก้ไขปัญหา

Tier 2 Watch List หมายถึง ประเทศที่มีรายงานเหยื่อการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น หรือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลได้พยายามต่อต้านการค้ามนุษย์

Tier 3 หมายถึง ประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมายสหรัฐอเมริกา และไม่มีความพยายามแก้ไขปัญหา

 

ศูนย์ประสานข้อมูลและการสื่อสารเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ศปคร.)

อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready