กจ.นำผู้เข้าอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) ศึกษาดูงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวลัยพร เหล่าวานิช ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นำผู้เข้าอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุ่นที่ ๒๖ จำนวน ๔๐ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ในรูปแบบเสมือนจริง การสื่อสารด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ทันสมัย เข้าใจเรื่องอันตรายจากการทำงานและการป้องกัน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน โดยภายในศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ฯ ได้มีการออกแบบ จัดทำชุดนิทรรศการ และติดตั้งโมเดลสถานีเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานที่สามารถทดสอบและสัมผัสได้ด้วยตนเอง จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ สถานี ประกอบด้วย สถานีการเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ป้ายและเครื่องหมายความปลอดภัย สารเคมีอันตราย สถานที่อับอากาศ การสื่อสารความเป็นอันตราย ระบบการตัดแยกอุปกรณ์และอันตรายจากไฟฟ้า อันตรายจากเครื่องจักร อันตรายจากงานเชื่อม การยกและเครื่องย้ายสิ่งของ การทำงานบนที่สูง และการกระทำ-สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย  หลังเสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน คาดว่าผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready