กสร. บังคับใช้กฎหมายเข้มงวดพบนายจ้างละเมิดสิทธิแรงงานแจ้งความดำเนินคดีทันที

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กสร. บังคับใช้กฎหมายเข้มงวดพบนายจ้างละเมิดสิทธิแรงงานแจ้งความดำเนินคดีทันที

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า กระทรวงแรงงานโดย พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน ทั้งแรงงานไทยและกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยกลุ่มแรงงานต่างด้าว (เมียนมา ลาว กัมพูชาและเวียดนาม) ได้เคลื่อนย้ายเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานและแสดงให้นานาชาติเห็นว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่น จริงจังในการบังคับใช้กฎหมาย ให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จึงมอบให้ กสร. อบรมให้ความรู้กับพนักงานตรวจแรงงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 100 คนให้มีความรู้ในเรื่อง “แนวปฏิบัติในการตรวจแรงงาน กรณีพนักงานตรวจแรงงานพบการกระทำความผิดที่ต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่ต้องออกคำสั่ง” เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดเมื่อพบการกระทำความผิด เช่น การใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งความดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนได้โดยไม่ต้องออกคำสั่ง นอกจากนี้ได้มุ่งเน้นให้พนักงานตรวจแรงงานเรียนรู้ถึงเทคนิคการตรวจคุ้มครองแรงงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การทำงานเชิงรุก การทำงานเป็นทีม และการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงาน ประชาชน และประเทศชาติ

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมพนักงานตรวจแรงงานในครั้งนี้ถือเป็นการนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เกิดประสิทธภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยนำองค์ความรู้ในเรื่อง “แนวปฏิบัติในการตรวจแรงงาน กรณีพนักงานตรวจแรงงานพบการกระทำความผิดที่ต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่ต้องออกคำสั่ง” มาถ่ายทอดแก่พนักงานตรวจแรงงานทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการคุ้มครองแรงงานให้ผู้ใช้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย.

 

--------------------------------

 

ประจำวันที่  30 มิถุนายน 2560 ข่าวที่ 239/งบประมาณปี 2560

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (36206.pdf)36206.pdf 120 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready