รองอธิบดี กสร. หารือการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หารือการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร่วมกับ นายศุภกฤษ มากผล ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด และคณะ รวม ๒๙ คน โดยมี นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และสารสนเทศความปลอดภัยแรงงาน และนางปภาพร นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑๑ ร่วมหารือด้วย โดยรองอธิบดีได้ฝากเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ ของกรมไว้ ๓ มาตรการ ดังนี้ ๑. มาตรการ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินคดีทันที ๒. มาตรการ การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยการให้ความรู้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) และวินัยในการทำงาน รณรงค์ให้เกิด “ชมรมจิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย” และ ๓. มาตรการ การสร้างการรับรู้ โดยการส่งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปยังเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการสื่อสารถึงผู้เกี่ยวข้องโดยตรง หลังเสร็จสิ้นการหารือ คณะ คปอ.ได้เข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยฯ ณ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อนำไปเผยแพร่และสร้างการรับรู้ให้แก่องค์กรต่อไป ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๘

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready