รองอธิบดี กสร. หารือการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หารือการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับบริหาร/วิชาชีพ/หัวหน้างาน ของบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้ารับสินค้า CDC บางบัวทอง รวม ๑๙ คน โดยมี นางปภาพร นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑๑ เป็นผู้นำคณะเข้าร่วมหารือ โดยรองอธิบดี กสร.ได้ฝากเน้นย้ำถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน Safety Thailand ที่กรมกำหนดไว้ ๓ มาตรการ ดังนี้ ๑. มาตรการ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยกรมฯ จะส่งพนักงานตรวจความปลอดภัยลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการ หากพบการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินคดีทันที ๒. มาตรการ การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยการให้ความรู้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) และวินัยในการทำงาน รณรงค์ให้เกิด “ชมรมจิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย” และ ๓. มาตรการ การสร้างการรับรู้ โดยการส่งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปยังเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการสื่อสารถึงผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ในการนี้ รองอธิบดีได้กล่าวชมเชยบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยติดต่อกันมา ๑๒ ปี และพนักงานได้รับรางวัล จป.วิชาชีพดีเด่น ปี ๒๕๕๖ และ จป.ระดับหัวหน้างานดีเด่น ปี ๒๕๖๐ หลังเสร็จสิ้นการหารือ คณะ คปอ. และ จป. ได้เข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยฯ ณ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อนำไปเผยแพร่และสร้างการรับรู้ให้แก่องค์กรต่อไป ณ ห้องรับรองกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๘

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready