รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนุรักษ์  ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ โดยมี นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดี กสร. เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ๑. เพื่อทราบ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน แระจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ และ ๒. พิจารณา กรณีสถานประกอบกิจการ จำนวน ๒ แห่ง ขอกู้เงินกองทุนฯ จำนวนรวม ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) /แผนแม่บทสารสนเทศ แผนปฏิบัติการแผนแม่บทสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐/แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ /ขอความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๘

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready