สสค.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด "พิธีมอบรางวัลแก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัล

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 28 กันยายน 2560 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "พิธีมอบรางวัลแก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัล และประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายที่ประกาศบังคับใช้ใหม่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน" ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัล และให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการได้รับทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกฎหมายที่บังคับใช้ใหม่และสามารถนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและจัดพิธีมอบรางวัลดังนี้
-มอบเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ประจำปี 2560 จำนวน 16 แห่ง
-ใบประกาศนียบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 จำนวน 5 แห่ง
-ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2560 จำนวน 12 แห่ง
-ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายที่ประกาศบังคับใช้ใหม่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready