กสร.กำชับหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กสร.กำชับหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย

--------------------------------

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) ชี้แจงหน่วยฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยฯปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหากฝ่าฝืนอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต

 

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เปิดเผยว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้จัดประชุมชี้แจงหน่วยฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ และหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑๒๐ แห่ง  โดยแจ้งให้หน่วยฝึกอบรมฯ ได้ทราบถึงนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของกสร. และได้กำชับให้หน่วยฝึกอบรมฯ ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การแจ้งกำหนดการฝึกอบรม การรายงานผลการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด การใช้วิทยากรที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น หากหน่วยงานฝึกอบรมฯไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยอาจพักใบอนุญาติ หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือดำเนินการตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

 

นายทศพลฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้บุคคลที่ประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนด ต้องขึ้นทะเบียนต่อ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การที่กสร.ให้หน่วยงานฝึกอบรมฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนั้น ก็เพื่อให้การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน สอดคล้องกับข้อกฎหมาย ช่วยให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการประสบอันตายจากการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับหน่วยงานฝึกอบรมฯที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๘ ๙๑๒๘-๓๙

 

-----------------------------------------------

 

ประจำวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข่าวที่ ๕/๒๕๖๐

พฤกษ์  พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (37639.pdf)37639.pdf 117 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready