รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรานนท์ ปีติวรรณ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ เพื่อพิจารณา ๑. แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ ๒. ทบทวนระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ ๓. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและขึ้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่สถาบันฯ และ ๔. คำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันฯ ปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready