อธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านแรงงานสัมพันธ์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านแรงงานสัมพันธ์ มีนายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ สามารถปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรของสำนักแรงงานสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่แจ้งความประสงค์ต้องการพัฒนาความรู้ด้านส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ รวม ๕๐ คน รูปแบบการดำเนินการ ภาคเช้า การบรรยายหัวข้อ แนวทางการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดย นายสุวิทย์ สุมาลา ประธานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ภาคบ่าย การบรรยายหัวข้อ วิธีการปฏิบัติการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ โดย นายวรานนท์ ปีติวรรณ ช่วยราชการในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงาน หลังเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready