รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๐ และใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)    ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๓ โดยมีนางสาวสุภาพร โพธิ์มัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ (สรพ.๑) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบกิจการที่สามารถบริหารจัดการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมนายจ้างกับลูกจ้างให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านแรงงาน ผู้เข้ารับรางวัลประกอบด้วย สปก.ในพื้นที่รับผิดชอบของสรพ.๑ ได้แก่ สปก.ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี๒๕๔๖ เป็นต้นมา จำนวน ๑๖ แห่ง และ สปก.ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตั้งแต่ปี๒๕๕๘ จำนวน ๕๖ แห่ง รูปแบบการจัดงาน เป็นพิธีมอบรางวัลและการสัมมนาเชิงวิชาการตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาการจัดงาน ๑ วัน ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready