กสร. ห่วงความปลอดภัยช่วงปีใหม่ แนะนายจ้างจัดมาตรการเตรียมพร้อม

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แนะนายจ้างเตรียมความพร้อมเรื่องความปลอดภัยกำหนดมาตรการป้องกันอันตราย ก่อนและระหว่างวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่


นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ สถานประกอบกิจการมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเตรียมการเพื่อป้องกันการเกิดความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การเกิดอัคคีภัยจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร จากสารเคมี จากแหล่งความร้อนอื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนี้สถานประกอบกิจการบางแห่งอาจใช้ช่วงเวลาดังกล่าวทำ Big Cleaning หรือดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงระบบต่าง ๆ ภายในสถานประกอบกิจการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวในบางกิจกรรมมีการจ้างบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาดำเนินการ ซึ่งอาจไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ของสถานประกอบกิจการ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการควบคุม ดูแล และป้องกันมิให้เกิดอันตรายหรือความสูญเสีย กสร. จึงขอความร่วมมือเจ้าของสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งก่อนและช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ เช่น กำหนดมาตรการในการตรวจสอบดูแลเครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตราย ทบทวนแผนฉุกเฉินเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น


นายอนันต์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยแล้ว กสร. ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการทุกแห่ง ร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยและให้ความรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแก่ลูกจ้าง เช่น การอบรมเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย การตรวจสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ความพร้อมของยานพาหนะ เพื่อให้มีความพร้อมในการเดินทางได้อย่างความปลอดภัย และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย หรือ Safety Thailand


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ข่าวที่ 57/2561

พฤกษ์ พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (39040.pdf)39040.pdf 121 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready