รองนายก เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ PCAC

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ (Thailand’s Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC) ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวม ๔๖ หน่วยงาน โดยมี พันโทกรทิพย์ ดาโรจน์ รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กล่าวรายงาน ชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงด้วย ทั้งนี้ ประชาชน ผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์จากการ MOU อาทิเช่น ปัญหา อุปสรรคการขอรับบริการได้รับการแก้ไข การลดต้นทุน/ลดค่าใช้จ่าย และการค้า การลงทุน ระบบเศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อน SME เศรษฐกิจฐานราก และวิสาหกิจเพื่อสังคม ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready