รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ โดยมี นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวกาญจนา พูลแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน คณะกรรมการไตรภาคี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ คือ พิจารณา การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ /การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ /แผนแม่บทสารสนเทศกองทุนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ /แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ และการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๖ ราย ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready