รมว. แรงงาน มอบนโยบาย กสร. เน้นสร้างคนให้มีศักยภาพ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

รมว. แรงงาน มอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการกสร. เน้นย้ำต้องทำงานแบบมีเอกภาพ บูรณาการ ในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งจากภายในองค์กร มุ่งสร้างคนให้มีศักยภาพเป็นคนเก่งและดี

 

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่นยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจากการบริหารประเทศเป็นเวลา 4 ปี สามารถวางรากฐานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ส่งผลให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยจะเห็นได้จากข้อมูลจากธนาคารโลกที่ระบุว่าประเทศไทยหลุดพ้นจากความยากจน ประชาชนมีรายได้อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง จากยุทธศาสตร์ดังกล่าวถ่ายทอดมาสู่การนโยบายของกระทรวงแรงงาน ซึ่งจะมุ่งเน้นการทำงานที่ต้องมีเอกภาพ โดยให้เน้นการทำงานในแนวขวางคือการบูรณาการจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ แก้ปัญหาเร่งด่วนได้ และต้องทำงานแบบประชารัฐ เน้นการสร้างคนจากภายในองค์กร ซึ่งจะเริ่มต้นที่ผู้นำองค์กร หากผู้นำดีและมีการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานเป็น คิดวิเคราะห์เป็น เป็นคนเก่งและดี มีธรรมาภิบาล และมีอุดมการณ์ของข้าราชการที่ดีงานจึงจะสำเร็จ

 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กสร. จัดงานสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการกรมสวัสดิการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ รวม 170 คน เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกระดับของกรมได้รับทราบนโยบายและทิศทางการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องและนำนโยบายไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นทิศทางเดียวกันและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย รวมไปถึงการสร้างทัศนคติ ค่านิยมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นองค์กรราชการใสสะอาด มีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชน

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ข่าวที่ 59/2561

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (39128.pdf)39128.pdf 132 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready