สสค.ร้อยเอ็ด ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางเจริญพิศ  เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง ในฐานะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุมได้มีการหารือและรับทราบในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2560 ได้ดำเนินการตามแผนฯ จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ การออกตรวจสถานประกอบกิจการ 239 แห่ง ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบฯ ระดับจังหวัด มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมและผ่านเกณฑ์ระดับดีเด่น 6 แห่ง ระดับชมเชย 2 แห่ง และจัดประกวดสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปี 2560 มีสถานศึกษาเข้าร่วมและผ่านเกณฑ์ฯ 15 แห่ง
2.แผนปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยกำหนดดำเนินการใน 6 กิจกรรมสำคัญ
3.รับทราบสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2559 และปี 2560 พบว่า ปี 2559 มีลูกจ้างจำนวน 34,451 คน มีลูกจ้างประสบอันตรายฯ จำนวน 92 คน ปี 2560 มีลูกจ้าง 34,875 คน มีลูกจ้างประสบอันตรายฯ จำนวน 81 คน
4.โครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)
5.รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ระดับท้องถิ่น
6.รับทราบโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ กรณีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระการสรรหาอนุกรรมการความปลอดภัยฯ แทนคณะอนุกรรมการฯ ที่พ้นจากตำแหน่งด้วยการครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready