สสค.นครศรีธรรมราชขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย(Safety Thailand)ระดับท้องถิ่น

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดประชุมโครงการสร้างความปลอดภัยพื้นฐาน จัดประชุมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 186 คน ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติ เป็นประธานการประชุม และพิธีมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการ ดั้งนี้

1.สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด จำนวน 4 แห่ง

2.สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จำนวน 5 แห่ง

3.สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์โครงการโรงงานสีขาว จำนวน 21 แห่ง

ที่ประชุมได้นำเสนอสถานการณ์ด้านความปลอดภัยฯ ในการทำงาน โครงการ/กิจกรรมที่จะขับเคลื่อนในปีงบประมาณ 2561   และที่ประชุมได้มีมติให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย(Safety Thailand)ระดับท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้

1.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงาน

2.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดพนักงานทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ และตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีโดยการตรวจสอบต้องไม่น้อยกว่าหกเดือน/ครั้ง และตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละครั้ง

4.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้นายจ้างผู้รับเหมางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลให้ลูกจ้างของผู้รับเหมาให้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ทำงานเพื่อป้องและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready