ผู้ตรวจราชการ กสร. จัดพิธี "สรงน้ำขอพร" เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ โดยมี พระสุธรรมาธิบดี ผู้อำนวยการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

ณ ห้องประชุม อาคาร๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ศูนย์เด็กเล็กฯ จังหวัดนครปฐมวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดพิธี "สรงน้ำขอพร" เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ โดยมี พระสุธรรมาธิบดี ผู้อำนวยการมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระพิพัฒน์ศีลาจาร นางวลัยพร เหล่าวานิช ผู้ตรวจราชการ กสร. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กิจกรรมประกอบด้วย พิธีสรงน้ำขอพรและให้โอวาท /เปลี่ยนผ้าอาบน้ำฝนพระพุทธรูปประจำศูนย์เด็กเล็กฯ /การเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย มีนายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน นางจิระภา ดวงดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready