ผู้ตรวจ กสร. เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจัดพิธี "สรงน้ำขอพร" เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดพิธี "สรงน้ำขอพร" เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ โดยมี พระสุธรรมาธิบดี ผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระพิพัฒน์ศีลาจาร นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการ กสร. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี นายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน กิจกรรมประกอบด้วย พิธีสรงน้ำขอพรและให้โอวาท /การเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย มีนายนรินทร์ บุญพร้อมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการนางสมใจ ธรรมสโรช เลขานุการสมาคมแม่บ้านแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready