แผนพัฒนาและร่างกฎหมาย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

แผนพัฒนากฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประจำปี ๒๕๔๘
ประจำปี ๒๕๔๙
ประจำปี ๒๕๕๐
ประจำปี ๒๕๕๑

---------------------------------------------------------


ร่างพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แสดงความคิดเห็นด้านล่างบทความ)
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. .... (แสดงความคิดเห็นด้านล่างบทความ)
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... (แสดงความคิดเห็นด้านล่างบทความ)

---------------------------------------------------------


ร่างกฎกระทรวง
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ...
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง พ.ศ. ....

---------------------------------------------------------


ร่างประกาศ
ประกาศกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. ....
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร และสวัสดิการอื่น
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดแทน
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องกำหนดแบบแจ้งสถานที่การทำงานประดาน้ำ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องกำหนดมาตรฐานอุปกรณ์สำหรับการทำงานประดาน้ำ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องกำหนดตารางมาตรฐานการดำน้ำและการลดความกดดัน การพักเพื่อปรับสภาพร่างกายก่อนที่จะดำลงในครั้งต่อไป
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพ บัตรตรวจสุขภาพ และโรคที่ห้ามลูกจ้างทำงานประดาน้ำ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ

---------------------------------------------------------

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready