ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กสร.เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินการประกวดรางวัลการบริหารจัด 29/05/2560 32
2 รองอธิบดีกสร.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงแรงงาน 25/05/2560 61
3 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนความรู้ 25/05/2560 68
4 รองอธิบดีกสร.เป็นประธาน เปิดโครงการประชาพิจารณ ์(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 25/05/2560 62
5 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงาน ระดับพื้ฐาน ครั้งที่ 2/2560 24/05/2560 45
6 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 24/05/2560 41
7 ผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดจ้างและบริหารการเงินงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 23/05/2560 40
8 ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมหน่วยงานบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการความปลอดภัย 23/05/2560 42
9 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบประเมินผลการดำเนินงานภายในของกรมฯ ครั้งที่ ๒/๒ 22/05/2560 61
10 งบทดลองเดือนเมษายน 2560 22/05/2560 51
11 กสร.เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อเป็นคณะกรรมการตามพระราชบัญัติความปลอดภัย 21/05/2560 70
12 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นประธานการประชุมเลือกกันเองของผู้แทนผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทำ 21/05/2560 52
13 อธิบดีกสร. เป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่5/2560 19/05/2560 81
14 ผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงาน 18/05/2560 72
15 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 18/05/2560 48
16 รองอธิบดีกสร.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 16/05/2560 87
17 อธิบดีกสร.ประชุมผู้บริหารเพื่อกำหนดแนวทางการตัดสินรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 16/05/2560 83
18 อธิบดีกสร.ประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 16/05/2560 72
19 ผู้ตรวจราชการกสร.ประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน 16/05/2560 59
20 ผู้ตรวจราชการกสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและมอบรางวัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 15/05/2560 73

หน้า 1 จาก 73

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready