ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 20/11/2560 16
2 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ส่งเสริม การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครอง 20/11/2560 15
3 ผต.กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง 20/11/2560 25
4 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 11/2560 15/11/2560 81
5 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานหารือแนวทางการขับเคลื่อนสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 15/11/2560 60
6 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 15/11/2560 46
7 ผต.กสร.เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานนำข้าราชการร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" 14/11/2560 74
8 รองอธิบดี กสร. เป็นผู้แทนรับหนังสือพร้อมรับฟังปัญหาจากประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) 14/11/2560 54
9 ผต.กระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีว 14/11/2560 47
10 ผู้ตรวจ กสร. ร่วมสนทนาสดในรายการสถานีประชาชน ในประเด็น เรื่อง กำหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล 13/11/2560 45
11 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาห 13/11/2560 35
12 ผู้ตรวจ กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 13/11/2560 43
13 กสร.พัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืน รุ่น 2 12/11/2560 49
14 กสร. ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกรระหว่างภาครัฐและ 10/11/2560 54
15 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 10/11/2560 46
16 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานเปิดโครงการรักษ์ชีวิตและอวัยวะให้แรงงาน รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ 10/11/2560 40
17 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานรัฐ 09/11/2560 60
18 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 09/11/2560 55
19 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ) 08/11/2560 113
20 ผต.กระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงาน 08/11/2560 61

หน้า 1 จาก 83

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready