ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
101 หัวหน้า ผต. กสร.เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตร CSR กับมาตรฐานแรงงานไทย 01/12/2560 208
102 รองอธิบดี กสร. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 9/2560 01/12/2560 131
103 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานภายในของกรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 30/11/2560 133
104 หัวหน้า ผต. กสร. เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการเสริมสร้างที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานภาครัฐ 29/11/2560 153
105 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วย ASEAH M-OSH 29/11/2560 149
106 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน 28/11/2560 141
107 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม พร้อมให้โอวาทและแนว 27/11/2560 157
108 หัวหน้าผู้ตรวจ กสร. เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วนในการออกกฎ 24/11/2560 202
109 หัวหน้า ผต. กสร. เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้าง 23/11/2560 210
110 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างนักบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 23/11/2560 265
111 ผต.กระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย 23/11/2560 213
112 ผต.กระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. เปิดการอบรมสัมมนาโครงการ "เสริมสร้างศักยภาพและ 22/11/2560 188
113 ช่วยราชการในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 21/11/2560 241
114 นายวรานนท์ ปีติวรรณ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 21/11/2560 181
115 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจแรงงานและการกำกับดูแลกิจการประมงและแปร 21/11/2560 143
116 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ส่งเสริม การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครอง 20/11/2560 152
117 ผต.กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง 20/11/2560 104
118 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 11/2560 15/11/2560 297
119 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานหารือแนวทางการขับเคลื่อนสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 15/11/2560 190
120 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 15/11/2560 170

หน้า 6 จาก 88

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready