ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
101 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมคณะทำงานหน่วยงานบูรณาการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ 07/07/2560 139
102 อธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ 07/07/2560 146
103 ผู้ตรวจราชการ กสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานนโยบายและแผน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 06/07/2560 154
104 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการ 06/07/2560 118
105 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหาร 05/07/2560 164
106 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณายกร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความในบทบัญญัติมาตรา ๒๔ 05/07/2560 89
107 ผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษThailand Labour Management Excelle 03/07/2560 165
108 รองอธิบดีกสร.ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ไตรมาส ๔ 03/07/2560 142
109 อธิบดีกสร. เป็นประธานในการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 6/2560 30/06/2560 159
110 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 30/06/2560 57
111 รองอธิบดีกสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2560 28/06/2560 137
112 รองอธิบดีกสร.เข้าพบอธิบดีกรอ.หารือถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการประสบอันตรายการทำงานร่วมกัน 28/06/2560 133
113 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 28/06/2560 138
114 กสร.เพิ่มความรู้บุคลากรด้านคุ้มครองแรงงาน 28/06/2560 173
115 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 27/06/2560 109
116 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองแรงงาน 27/06/2560 75
117 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือผ่านระบบ Digital Video Conference 26/06/2560 60
118 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานในพิธีเปิดการเสริมสร้างเจตคติและพิธีประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ มยส. 23/06/2560 170
119 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่ามาริส แสมสาร 23/06/2560 194
120 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2560 22/06/2560 553

หน้า 6 จาก 81

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready