ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
181 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองแรงงาน 27/06/2560 99
182 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือผ่านระบบ Digital Video Conference 26/06/2560 79
183 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานในพิธีเปิดการเสริมสร้างเจตคติและพิธีประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ มยส. 23/06/2560 195
184 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่ามาริส แสมสาร 23/06/2560 225
185 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2560 22/06/2560 789
186 กสร.หารือด้านการจัดการความรู้ของกรม 21/06/2560 163
187 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 21/06/2560 135
188 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 20/06/2560 139
189 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 20/06/2560 130
190 รองอธิบดีกสร. เป็นประธานเปิดการบรรยายสาธารณะเรื่อง"Understanding the European Works Councils(EWC) 19/06/2560 158
191 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสังกัด 16/06/2560 199
192 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 15/06/2560 145
193 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงาน 15/06/2560 171
194 อธิบดีกสร.มอบผอ.กสว.เปิดโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงด้านสวัสดิการแรงงาน 15/06/2560 151
195 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 15/06/2560 100
196 งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2560 (งวด 8) 14/06/2560 111
197 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 13/06/2560 121
198 ผอ.กคร. ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระบบควบคุมภายในกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 13/06/2560 124
199 อธิบดีกสร.ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นการแถลงเอกสารงานวิจัย การค้ามนุษย์ 09/06/2560 221
200 อธิบดีกสร.เป็นประธานหารือการขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ 09/06/2560 185

หน้า 10 จาก 84

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready