ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
21 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานภายในของกรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 30/11/2560 74
22 หัวหน้า ผต. กสร. เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการเสริมสร้างที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานภาครัฐ 29/11/2560 91
23 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วย ASEAH M-OSH 29/11/2560 92
24 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน 28/11/2560 94
25 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม พร้อมให้โอวาทและแนว 27/11/2560 99
26 หัวหน้าผู้ตรวจ กสร. เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วนในการออกกฎ 24/11/2560 118
27 หัวหน้า ผต. กสร. เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้าง 23/11/2560 115
28 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างนักบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 23/11/2560 155
29 ผต.กระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย 23/11/2560 104
30 ผต.กระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. เปิดการอบรมสัมมนาโครงการ "เสริมสร้างศักยภาพและ 22/11/2560 96
31 ช่วยราชการในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 21/11/2560 125
32 นายวรานนท์ ปีติวรรณ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 21/11/2560 119
33 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจแรงงานและการกำกับดูแลกิจการประมงและแปร 21/11/2560 71
34 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ส่งเสริม การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครอง 20/11/2560 76
35 ผต.กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง 20/11/2560 63
36 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 11/2560 15/11/2560 140
37 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานหารือแนวทางการขับเคลื่อนสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 15/11/2560 118
38 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 15/11/2560 83
39 ผต.กสร.เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานนำข้าราชการร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" 14/11/2560 111
40 รองอธิบดี กสร. เป็นผู้แทนรับหนังสือพร้อมรับฟังปัญหาจากประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) 14/11/2560 95

หน้า 2 จาก 84

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready