ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
21 งบทดลองเดือนมกราคม 2561 งวด 4 ปีงบประมาณ 2561 21/02/2561 33
22 หัวหน้า ผต. กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและรับรองผล การพิจารณาเสนอ 20/02/2561 175
23 ผต. กสร. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน 20/02/2561 179
24 ผต. กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 19/02/2561 141
25 ผต. กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม สัมมนาบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ 19/02/2561 225
26 ผต.กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 19/02/2561 96
27 หัวหน้า ผต. กสร.เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย 19/02/2561 102
28 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานทางทะเลตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 16/02/2561 176
29 กสร.จับมือ ILO และองค์กรภาคเอกชน ขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ 14/02/2561 214
30 อธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ 14/02/2561 161
31 กสร.เปิดโครงการขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วย ASEAN M-OSH 14/02/2561 159
32 รองอธิบดี กสร.ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในโอกาส 12/02/2561 163
33 ผต. เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือกรณีสถานการณ์บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 12/02/2561 155
34 หัวหน้า ผต. กสร. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 12/02/2561 102
35 ผู้ตรวจ กสร.เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการการตรวจแรงงานในเรือประมงนอกน่านน้ำและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 08/02/2561 203
36 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 08/02/2561 164
37 รองอธิบดี กสร. กล่าวต้อนรับคณะแรงงานนอกระบบที่เข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ 08/02/2561 112
38 รองอธิบดี กสร. บรรยาย นโยบาย Safety Thailand และข้อกำหนดที่ผู้บริหารควรรู้ และนำเยี่ยมศูนย์พัฒนา 08/02/2561 158
39 อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 07/02/2561 153
40 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย 07/02/2561 90

หน้า 2 จาก 90

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready