อาเซียน

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
21 ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 25 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง 26/12/2557 705
22 รายงานการสัมมนาในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี 09/12/2557 935
23 ข้อมูลอาเซียน เรื่อง แรงงาน : พร้อมรับปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Power Point) 21/11/2557 1186
24 มติเห็นชอบคณะรัฐมนตรีในการจัดทำ Financial Agreement ของโครงการ EU-ASEAN Migration and Border Management Programme ll 17/11/2557 1006
25 รายงานผลการเข้าร่วมประชุม Thailand National Preparatory Meeting for the 7th ASEAN Forum on Migrant Labour 03/11/2557 877
26 สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 13/10/2557 973
27 สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 46 และประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 07/10/2557 1118
28 ASEAN CSR Network คืออะำไร 01/10/2557 971
29 การประชุมระดัับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 11 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 09/09/2557 1005
30 การปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับที่ 100 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 04/09/2557 914
31 รายงานผลการสัมมนาเรื่อง การจ้างงานระยะสั้น: ความท้าทายของไทยและอาเซียน 04/09/2557 900
32 สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 27/08/2557 920
33 รายงานการเข้าร่วมงาน TU-ASEAN Week 2014 21/08/2557 1094
34 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 21/08/2557 647
35 รายงานการสัมมนาเิชิงปฏิบัติการนานานชาติเพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเช้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 21/08/2557 625
36 รายงานการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นต่อการจัดทำข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 10 ของไทยในกรอบอาเซียน 21/08/2557 778
37 รายงานการประชุมจัดทำแผนงานระยะเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 18/08/2557 675
38 รายงานการเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในบริบทอาเซียน" 29/07/2557 995
39 รายงานผลการประชุมนานาชาติ TU-ASEAN International Conference 2014 22/07/2557 970
40 รายงานการเข้าร่วมประชุม Foucs Group เรื่อง แนวทางการจัดทำกรอบความร่วมมือการป้องกันอาชญากรรมอันอาจเกิดจากการถ่ายโอนแรงงาน/แรงงานข้ามชาติของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 26/05/2557 1098

หน้า 2 จาก 5

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready