มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
หน้า:  « ก่อนหน้า. 1 2
คำศัพท์ ความหมาย
Employment Forecasting

ประมาณการการจ้างงาน

การคาดคะเนแนวโน้มหรือประมาณการจำนวนการจ้างงานทั้งหมดที่จะมีในอนาคตทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแต่ละอุตสาหกรรม ในแต่ละท้องถิ่น จังหวัดหรือทั้งประเทศ และความต้องการจ้างงานประเภทใด จะมีในช่วงเวลาไหนเพื่อเตรียมการตอบสนองความต้องการแรงงานไว้

Employment Guarantee

การประกันการจ้างงาน

ระบบหรือการวางแผนเพื่อให้ลูกจ้างมีความมั่นคงในการทำงานหรือมีงานทำตลอดปี โดยการกำหนดระยะเวลาในการทำงานไว้ให้แน่นอน รวมทั้งจำนวนค่าจ้างที่สมดุลย์หรือเหมาะสมกับงานด้วย

Employment Stabilization

เสถียรภาพในการจ้างงาน

ความมั่นคงในการจ้างงาน ซึ่งเกิดจากประสิทธิภาพในการทำงานทั้งของภาครัฐและเอกชนที่สามารถจัดให้มีการจ้างงานหรือทำให้คนมีงานทำโดยสม่ำเสมอตลอดปี

End Spurt

การโหมกำลังผลิต

การเร่งเพิ่มผลผลิตในช่วงสุดท้ายของงานเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ทันตามกำหนดเวลา โดยใช้คนทำงานอย่างหนักเต็มที่ แม้ว่าคนงานจะต้องเหน็ดเหนื่อยตลอดวันหรือตลอดช่วงเวลาของการเร่งผลิต

Enforcement Strike

การนัดหยุดงานเพื่อบังคับให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อตกลง

การนัดหยุดงานเนื่องจากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาการจ้างงานหรือตามคำวินิจฉัยชี้ขาด รวมทั้งการที่นายจ้างพยายามเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ลูกจ้างต้องการให้เป็นไปตามเดิม

Equal Pay

การจ่ายค่าจ้างเท่ากัน

การจ่ายค่าจ้องให้เท่าเทียมกัน สำหรับการทำงานที่มีลักษณะงาน สภาพการทำงาน คุณภาพของงานและปริมาณงานที่เท่ากันและเหมือนกัน โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ

Escalator Clause

หลักการปรับค่าจ้างตามค่าครองชีพ

ข้อตกลงหรือหลักการที่ระบุให้ค่าจ้างเปลี่ยนแปลงตามค่าครองชีพ
ข้อตกลงหรือหลักการดังกล่าวนี้มักจะสืบเนื่องมาจากการร่วมเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้นายจ้างปรับค่าจ้างขึ้นลงได้ตามภาวะค่าครองชีพ กล่าวคือ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นเมื่อค่าครองชีพสูงขึ้นและอาจลดลงได้เมื่อค่าครองชีพต่ำลง (แต่ไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสัดส่วนของค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้น

Exit Interview

การสัมภาษณ์ผู้ลาออก

การที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลพบปะพูดคุยกับลูกจ้างผู้ลาออกจากงานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการลาออก ตลอดจนความคิดเห็นของลูกจ้างที่มีต่อสภาพการจ้างงาน นโยบายและการบริหารงานของสถานประกอบการ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงการบริหารงานและลดการเข้าออกงาน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความรู้สึกที่ดีของลูกจ้างที่จะออกจากงานไป
ในบางกรณีการสัมภาษณ์อาจมีผลทำให้ลูกจ้างเปลี่ยนใจไม่ออกจากงาน เมื่อฝ่ายบุคคลสามารถแก้ปัญหาให้ได้ เช่น อาจให้ย้ายไปทำงานแผนกอื่น ถ้าการลาออกนั้นมีสาเหตุเนื่องมาจากความขัดแย้งกับผู้ร่วมงานหรือไม่ชอบและไม่ถนัดในงานที่ได้รับมอบหมาย

หน้า:  « ก่อนหน้า. 1 2
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready