มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
หน้า:  « ก่อนหน้า. 1 2
คำศัพท์ ความหมาย
Forced Labour

แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ

แรงงานที่ถูกเกณฑ์หรือถูกบังคับให้ทำงาน โดยมิได้สมัครใจ ทั้งนี้ไม่รวมถึงงานหรือบริการที่เกณฑ์โดยกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารหรือการเกณฑ์แรงงานนักโทษหรือการเกณฑ์แรงงานในกรณีฉุกเฉิน เช่น ในระหว่างสงคราม ภัยพิบัติ และกรณีอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตราย รวมไปถึงการดำเนินการซึ่งถือเป็นหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนเพื่อประโยชน์โดยตรงของชุมชนนั้น

Foreman

หัวหน้าคนงาน

ลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้างให้เป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุม ดูแล แนะนำการปฏิบัติงาน ตลอดจนความประพฤติของคนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

Free Labour Martet

ตลาดแรงงานเสรี

เป็นตลาดแรงงานในทางทฤษฎีซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างสามารถตกลงจ้างงานกันโดยเสรี ตามความพอใจของทั้งสองฝ่าย โดยไม่มีข้อกำหนดของกฎหมายแรงงาน หรือสหภาพแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

Free Riders

กาฝาก

เป็นคำที่สหภาพแรงงานใช้เรียกลูกจ้างหรือคนงานซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน แต่พลอยได้รับประโยชน์จากการเจรจาต่อรองหรือกิจกรรมอื่นๆ ของสหภาพด้วย

Freeze

ภาวะยุติการเปลี่ยนแปลง

การที่รัฐบาลห้ามปรับราคาสินค้า ห้ามขึ้นค่าจ้างหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนลูกจ้างและกำลังคน ทั้งนี้ ในภาวะสงครามหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม รัฐอาจอนุโลมให้มีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างภายในขอบเขตของนโยบาย

Frictional Unemployment

การว่างงานตามภาวะความฝืดของตลาดแรงงาน

เป็นการว่างงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากภาวะความฝืดของตลาดแรงงานในบางเวลาซึ่งเป็นผลมาจากสาเหตุต่างๆ เช่นความล้มเหลวทางการเงินของสถานประกอบการ เงื่อนไขและคุณสมบัติบางประการที่นายจ้างหรือสหภาพแรงงานกำหนดขึ้น และอาจรวมถึงการเลือกงาน หรือค่านิยมในงานบางอย่างของลูกจ้าง

Fringe Benefits

ผลประโยชน์พิเศษ

ผลประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับนอกเหนือจากค่าจ้างหรือรายได้จากการทำงานปกติ เช่น เงินพิเศษระหว่างหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าเล่าเรียนบุตร บำเหน็จบำนาญ ฯลฯ

Full Employment

ภาวะที่มีการจ้างงานเต็มที่

ภาวะที่ผู้ต้องการทำงานทุกคนในประเทศสามารถมีงานทำให้สภาพการจ้างงานที่ดี และมีความพอใจโดยไม่มีคนว่างงานเลย ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายในระบบการค้าเสรี

Furlough

การลาหยุดงานเป็นกรณีพิเศษ

การที่ลูกจ้างขอหยุดงานชั่วคราวโดยมีกำหนดระยะเวลาเนื่องจากลูกจ้างอาจมีปัญหาหรือมีความจำเป็นที่จะต้องหยุดงานในระยะนั้น และจะกลับเข้าทำงานต่อไปตามเดิมเมื่อพ้นระยะดังกล่าว

หน้า:  « ก่อนหน้า. 1 2
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready