มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Labour Problem

ปัญหาแรงงาน

ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้แรงงาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่มีขอบเขตกว้างขวางมาก เช่น ปัญหาเกี่ยวกับค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน สภาพการทำงาน สวัสดิการแรงงาน ประกันสังคม ปัญหาการว่างงาน แรงงานสัมพันธ์ ฯลฯ ปัญหาแรงงานอาจนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ อีกมากทั้งปัญหาสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ

Labour Racketeer

ผู้นำลูกจ้างที่ข่มขู่เรียกเงินนายจ้าง

เป็นผู้นำลูกจ้างที่มีอิทธิพลในหมู่คนงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดการนัดหยุดงานหรือไม่ก็ได้และใช้อิทธิพลนี้ข่มขู่นายจ้างที่เกรงการนัดหยุดงาน โดยการเรียกเงินหรือค่าคุ้มครอง

Labour Reformer

ผู้ปฏิรูปแรงงาน

ผู้พยายามส่งเสริมฐานะและปรับปรุงสภาพการทำงานของคนงานโดยทางกฎหมาย โดยกิจกรรมทางการเมืองหรือกิจกรรมอื่นๆ และพยายามใช้วิธีการประนีประนอมหรือไม่ใช้วิธีรุนแรง

Labour Relations

แรงงานสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ในด้านการจ้างงานระหว่างนายจ้างลูกจ้าง ซึ่งรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการว่าจ้างทำงาน นับตั้งแต่เงื่อนไขการจ้าง สภาพการทำงานและผลประโยชน์จากการทำงานร่วมกันของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งสาเหตุต่างๆ ที่มีผลต่อสัมพันธภาพระหว่างนายจ้างลูกจ้าง ตลอดจนการร่วมเจรจาต่อรอง และการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันต่อไป

Labour Shortage

การขาดแคลนแรงงาน

หมายถึง สถานการณ์ที่มีแรงงานไม่เพียงพอหรือหาทำงานไม่ได้ การขาดแคลนแรงงานอาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ ในท้องที่ใดที่หนึ่งหรือตลอดทั้งประเทศ เช่น ระหว่างที่ประเทศกำลังมีสงคราม ทั้งนี้ สาเหตุอาจเนื่องมาจากไม่มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ขาดการฝึกอบรมแรงงานหรือไม่มีสภาพการจ้างงานที่ดีในอุตสาหกรรมหรือในท้องถิ่นนั้น

Labour Solidarity

การรวมพลังแรงงาน

การที่คนงานหรือสหภาพแรงงานต่างๆ รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือองค์กรเพื่อทำงานร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน
คำนี้มักจะใช้ในลัทธิสังคมนิยมและมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงพลังในเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

Labour Spy

สายลับแรงงาน หรือนักจารกรรมแรงงาน

คือผู้ที่รับจ้างจากฝ่ายนายจ้างทำหน้าที่หาข่าวในทางลับและรายงานความเคลื่อนไหวของฝ่ายลูกจ้าง หรือ สหภาพแรงงานให้กับฝ่ายนายจ้างในทำนองจารกรรม โดยสมัครเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน และมักจะสร้างความปั่นป่วนหรือปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกเพื่อทำลายสหภาพแรงงานด้วย

Labour Stage

ละครแรงงาน

เป็นความพยายามของสหภาพแรงงานในอเมริกาสมัยก่อน ที่จะให้สาธารณชนได้ทราบถึงกิจกรรม นโยบายการดำเนินงานและสิ่งอื่นๆ ที่มีผลต่อสหภาพ โดยการเสนอสิ่งเหล่านั้นออกมาในรูปของการแสดงละคร
ละครที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากเป็นพิเศษในครั้งนั้น (ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๔๐-๑๙๔๙) เป็นละครของสหภาพแรงงานการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระหว่างประเทศ (The International Ladies’s Garments Worker’s Union) ชื่อละครเรื่อง “Pins and Needles” และอีกเรื่องหนึ่งเป็นละครที่แสดงเกี่ยวกับเรื่องปัญหาแรงงานชื่อ “Waiting for Lefty”

Labour Standard

มาตรฐานแรงงาน

หมายถึง กฎเกณฑ์หรือข้อกำหนดต่างๆ ในเรื่องการใช้แรงงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด ความปลอดภัย ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไป รัฐจะกำหนดไว้ให้เป็นกฎเกณฑ์หรืออยู่ในบรรทัดฐานเดียวกัน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปและเป็นการประกันสภาพการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
กฎเกณฑ์หรือมาตรฐานดังกล่าว ย่อมเปลี่ยนแปลงได้ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคนิคการผลิต การตลาด ภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทั่วไป

Labour Supply

อุปทานแรงงาน

จำนวนแรงงานที่มีอยู่ในตลาดแรงงานในคาบเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถสนองความต้องการได้
แรงงานในที่นี้ หมายถึง จำนวนผู้ซึ่งอยู่ในวัยทำงานที่อยู่ในกำลังแรงงานทั้งหมด

Labour Time Standard

มาตรฐานเวลาทำงาน

เวลาที่กำหนดไว้ให้เหมาะสมสำหรับคนทำงาน โดยหาอัตราเฉลี่ยว่าคนงานคนหนึ่งๆ ต้องใช้เวลาเท่าไรในการทำงานที่กำหนด

Labour Turnover

การเข้า-ออกงาน

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงจำนวนคนทำงานของโรงงาน บริษัทหรืออุตสาหกรรมต่างๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้แก่ การเข้าทำงานและการออกจากงานของผู้ทำงาน
การเข้าทำงาน หมายถึง การจ้างคนเข้าทำงานทั้งชั่วคราวและประจำในสถานประกอบการ รวมถึงการจ้างคนงานทำงานใหม่ซึ่งไม่เคยทำงานในสถานประกอบการนั้นมาก่อน และการจ้างคนทำงานเก่า แต่กลับเข้ามาทำงานใหม่
การออกจากงาน หมายถึง การออกจากงานของลูกจ้างด้วยการลาออกโดยสมัครใจ ให้ออกเพราะมีความผิด เลิกจ้างถูกเกณฑ์ทหารอื่นๆ
อัตราการเข้า-ออกงาน ในระยะเวลาหนึ่งคิดเป็นร้อยละตามอัตราส่วนของจำนวนคนทำงานหรือออกจากงานกับจำนวนเฉลี่ยของคนทำงานทั้งหมดในระยะเวลาเดียวกัน
โดยทั่วไปมักจะคำนวณอัตราการออกจากงานโดยสมัครใจมากกว่าอัตราการเข้าทำงาน เนื่องจากอัตราการออกจากงานเป็นเครื่องบ่งชี้อย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารของสถานประกอบการ ตลอดจนความมั่นคงหรือความอยู่รอดของสถานประกอบการนั้นด้วย

Labour Union

สหภาพแรงงาน

องค์การที่จัดตั้งขึ้นโดยลูกจ้าง เพื่อแสวงหาและคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง สวัสดิการตลอดจนความมั่นคงในการทำงานของลูกจ้างและสมาชิกและเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ลูกจ้างที่จะร่วมกันจัดตั้งสหภาพแรงงานต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกันหรือเป็นลูกจ้างซึ่งทำงานในกิจการประเภทเดียวกัน

Labour.

ผู้ใช้แรงงาน

ผู้ใช้แรงงานนับเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานทั้งหมด ทั้งผู้ใช้เฉพาะกำลังกายในการทำงาน ผู้ใช้สมอง ตลอดจนผู้ใช้ทั้งกำลังกาย กำลังสมอง และความรู้ความสามารถด้วย

Labourer

กรรมกรหรือคนงาน

เป็นผู้ทำงานที่ต้องใช้แรงกายมากตามลักษณะงานที่ทำ

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready