มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
หน้า:  « ก่อนหน้า. 1 2 3
คำศัพท์ ความหมาย
Layoff

การปลดออก

การที่นายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานเนื่องจากสาเหตุบางประการซึ่งมิใช่ความผิดของลูกจ้าง เช่น การขาดแคลนวัตถุดิบ ภาวการตลาด ภาวการขาดทุน ผลผลิตล้นตลาด ฯลฯ
ในอดีตคำว่า Layoff หมายถึง การที่นายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานเป็นการชั่วคราวโดยมีกำหนดระยะเวลาหรือไม่มีกำหนดก็ได้ ทั้งนี้ลูกจ้างยังคงมีสถานภาพเดิมเมื่อกลับเข้ามาทำงานอีก

Layoff Slip

ใบแจ้งการปลดออก

แบบฟอร์มซึ่งนายจ้างใช้ในการเขียนข้อความแจ้งการปลดออกให้ลูกจ้างที่จะถูกปลดออกได้ทราบโดยปกติจะต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วันทำงาน

Layoff-Pay

ค่าปลดออก

เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างที่ถูกปลดออกโดยไม่มีความผิด นายจ้างอาจจ่ายให้เป็นรายงวดหรือเป็นก้อนครั้งเดียวก็ได้ เงินดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นเงินชดเชย (dismissal pay)

Leaf-Raking

งานที่ให้ทำเพียงเพื่อให้มีตำแหน่ง

งานที่มอบหมายให้ลูกจ้างทำเพียงเพื่อให้ลูกจ้างมีตำแหน่งในสถานประกอบการโดยไม่คำนึงถึงผลงาน (ดูคำว่า Boondogling)

Leap-Frogging

การทำข้อตกลงที่เหนือกว่าสหภาพแรงงานอื่น

กรณีที่นายจ้างรายหนึ่งเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงานหลายสหภาพ โดยใช้วิธีเจรจาและทำข้อตกลงกับสหภาพแรงงานทีละสหภาพ หลังจากที่นายจ้างตกลงกับสหภาพแรงงานอื่นๆ ได้แล้ว สหภาพแรงงานที่เจรจากับนายจ้างเป็นรายสุดท้ายกลับยืนยันที่จะทำข้อตกลงที่มีเงื่อนไขดีกว่า ข้อตกลงที่ทำกับสหภาพแรงงานอื่นๆ และอาจนัดหยุดงานเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่ดีกว่า เมื่อนายจ้างยินยอมทำข้อตกลงที่มีเงื่อนไขดีกว่า ดังกล่าว สหภาพแรงงานอื่นๆ ที่ทำข้อตกลงกับนายจ้างไปแล้ว อาจเรียกร้องให้แก้ไขข้อตกลงให้มีลักษณะเดียวกัน การกระทำของสหภาพแรงงานสุดท้ายที่เรียกร้องให้ทำข้อตกลงที่มีเงื่อนไขดีกว่า ข้อตกลงที่สหภาพแรงงานอื่นๆ ทำกับนายจ้าง และกับที่สหภาพแรงงานอื่นๆ เรียกร้องให้แก้ไขข้อตกลงที่ทำไว้กับนายจ้างแล้วมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับข้อตกลงที่นายจ้างทำกับสหภาพแรงงานสุดท้าย เรียกว่า Leap-frogging

Lobster Shift

กะดึก

เวลาทำงานกะสุดท้าย โดยทั่วไปมักจะเริ่มต้นในราวเที่ยงคืน เช่น เริ่มจากเวลา ๒๔.๐๐-๐๘.๐๐ น. หรือ ๒๓.๐๐-๐๗.๐๐ น. และ ๒๒.๐๐-๐๖.๐๐ น. ดังนี้ เป็นต้น
ผู้ทำงานในกะนี้ส่วนมากมักได้รับบริการจากนายจ้างเป็นพิเศษ เช่น บริการอาหารและรถรับส่ง ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการทำงานในเวลาวิกาล

Lockout

การปิดงาน

การที่นายจ้างปฏิเสธไม่ยอมให้ลูกจ้างเข้าทำงานชั่วคราว เนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน เพื่อตอบโต้ข้อเรียกร้องหรือบีบบังคับฝ่ายลูกจ้างให้ยอมรับข้อเสนอของฝ่ายนายจ้าง

หน้า:  « ก่อนหน้า. 1 2 3
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready