มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
หน้า:  « ก่อนหน้า. 1 2
คำศัพท์ ความหมาย
Open-End-Question

คำถามปลายเปิด

คำถามที่ผู้ตอบสามารถตอบตามสภาพการณ์ของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกัน เช่น ให้เล่าประสบการณ์ที่ประทับใจในชีวิตหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคล

Opinion Survey

การสำรวจความคิดเห็น

วิธีการของฝ่ายบริหารเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติหรือความรู้สึกนึกคิดของฝ่ายลูกจ้างที่มีต่อนโยบาย แผนงาน การบริหาร ผู้บริหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานประกอบการ เพื่อให้ฝ่ายบริหารเข้าใจทัศนคติที่แท้จริงของฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งจะสามารถนำไปปรับปรุงการบริหารงานบุคคลให้ดีขึ้น การสำรวจอาจใช้วิธีสัมภาษณ์หรือให้กรอกแบบสอบถามก็ได้

Organization Change

การปรับปรุงองค์กร

การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงการแบ่งส่วนงาน ตลอดจนการสับเปลี่ยนโยกย้ายตัวบุคคล การปรับเปลี่ยนทัศนคติ เป็นต้น

Orientation

การปฐมนิเทศ

การแนะนำให้ความรู้เบื้องต้นทั่วไป ที่ควรรู้ในการเข้าทำงานสำหรับลูกจ้างหรือพนักงานที่เข้าทำงานใหม่ เพื่อให้ความสะดวกที่จะทำงานต่อไป และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานที่ทำงาน เพื่อนร่วมงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

Out put

ผลิตผล

ปริมาณของผลผลิตที่ได้จากการลงทุนหรือจากการกระทำใดๆ โดยคิดเป็นหน่วยของผลผลิตหรือคิดเป็นจำนวนหรืออาจเป็นตัวเงิน ซึ่งเป็นเงินจากค่าของผลผลิตนั้น

Outplacement Programs

โครงการหางานให้ลูกจ้างที่ตกงาน

โครงการหางานให้ลูกจ้างที่พ้นสภาพการจ้าง เช่น ถูกเลิกจ้าง หมดสัญญาจ้าง สถานประกอบการเลิกกิจการ ยุบหน่วยงาน ฯลฯ ซึ่งจัดเป็นกรณีพิเศษ หรือสงเคราะห์เป็นครั้งคราว

Outside Contact

แหล่งติดต่อหาคนทำงาน

สำนักงานหรือบุคคลที่นายจ้างสามารถใช้บริการให้เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามต้องการมาทำงานให้

Overhead Question

คำถามลอย

คำถามที่ไม่เจาะจงตัวผู้ตอบ ใครจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ บางครั้งผู้ถามก็มิได้มุ่งหวังที่จะเอาคำตามซึ่งอาจเป็นเพียงคำถามกึ่งปรารภที่ประชุมก็ได้

Overtime

ล่วงเวลา

หมายถึง ค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างสำหรับเวลาทำงานที่เกินเวลาทำงานปกติ

Overtime Pay

ค่าล่วงเวลา

หมายถึง ค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างสำหรับเวลาทำงานที่เกินเวลาทำงานปกติ

Overtime Rate

อัตราค่าล่วงเวลา

อัตราค่าล่วงเวลาต่อชั่วโมงทำงานที่ทำเกินเวลาทำงานปกติ โดยทั่วไปจะกำหนดไว้โดยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือสัญญาข้อตกลง อัตรานี้จะสูงกว่าอัตราค่าจ้างในเวลาทำงานปกติ

หน้า:  « ก่อนหน้า. 1 2
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready