มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
หน้า:  « ก่อนหน้า. 1 2
คำศัพท์ ความหมาย
White-Collar Worker

ผู้ทำงานในสำนักงาน

คนงานประเภทนี้ ส่วนใหญ่ทำงานภายในสำนักงานนับตั้งแต่เสมียนพนักงาน หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมงาน ซึ่งถือเป็นคนงานฝีมือและกึ่งฝีมือ ส่วนมากเป็นผู้มีความรับผิดชอบและสามารถตัดสินใจในการทำงานด้วยตนเอง

Whitelist

บัญชีเปิด

มีความหมายตรงข้ามกับบัญชีลับ (Blacklist) ซึ่งหมายถึงรายชื่อลูกจ้างหรือบุคคลที่นายจ้างพร้อมที่จะรับเข้าทำงาน โดยที่คนเหล่านั้นไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะเป็นรายชื่อของบรรดานายจ้าง ซึ่งสหภาพแรงงานเห็นว่าเป็นพวกเดียวกัน

Wildcat Strike

การหยุดงานทันที

เป็นการหยุดงานประท้วงของกลุ่มลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดโดยไม่มีระเบียบวินัย ในลักษณะเดียวกับ Quickie Strike แต่ Wildcat Strike มักจะมีสาเหตุมาจากสัญญาข้อตกลงหรือข้อกำหนดของนายจ้าง ซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าและแก้ไขได้ยากกว่า

Work

งาน

กิจกรรม ภาระ หรือหน้าที่ซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแล้วก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

Work Load

ปริมาณงาน

หมายถึง ปริมาณงานหรือผลผลิตที่ทำได้ในเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจเป็นชั่วโมงหรือวัน นายจ้างอาจใช้ปริมาณงานนี้เป็นหลักในการพิจารณากำหนดค่าจ้าง และโดยทั่วไปจะกำหนดปริมาณงานที่ควรทำได้ในระยะหนึ่งไว้เป็นมาตรฐาน โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสมแก่การผลิตที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ำหรือสูงจนเกินไป

Work Measurement

การวัดผลงาน

การหาผลการทำงานของแต่ละบุคคลเพื่อให้ทราบว่าในระยะเวลาหนึ่ง ๆ แต่ละคนทำงานได้ปริมาณและคุณภาพเพียงไร การวัดผลโดยทั่วไปอาศัยตัวเลขทางสถิติหรืออาจใช้เทคนิคต่างๆ ที่จะทำให้ทราบผลได้

Work Permits

ใบอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว คือ ใบอนุญาตที่รัฐออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานในอาชีพที่ไม่ห้ามคนต่างด้าวทำในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานที่ออกให้นั้นจะกำหนดอายุและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงานอย่างใดไว้ก็ได้ โดยให้คนต่างด้าวรับทราบด้วย

Work Rules

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่นายจ้างหรือสถานประกอบการกำหนดขึ้น ให้ลูกจ้างยึดถือปฏิบัติ หากฝ่าฝืนอาจถูกลงโทษได้

Work Sharing

การเฉลี่ยงาน

แผนซึ่งนายจ้างหรือนายจ้างและสหภาพแรงงานร่วมกันกำหนดขึ้น ในกรณีที่กิจการประสบปัญหาในการดำเนินงานเพื่อไม่ต้องลดจำนวนลูกจ้างหรือลดน้อยที่สุด โดยอาจลดปริมาณการผลิตและลดชั่วโมงทำงานของแต่ละคนลง เพื่อให้ลูกจ้างมีงานทำโดยทั่วถึงกัน

Work Stoppage

การหยุดงาน

มีความหมายและผลเช่นเดียวกับการนัดหยุดงาน บางครั้งจะใช้แทนกันเพื่อความสละสลวยในด้านภาษา (สำหรับภาษาต่างประเทศ)

Workaholic

คนบ้างาน

คนที่หมกมุ่นกับงานมากเกินปกติเป็นประจำไม่สามารถควบคุมตัวเองให้ทำงานในเวลาที่พอเหมาะ และติดการทำงานเหมือนคนที่ติดยาเสพติด

Workdays Lost

วันที่ทำงานที่สูญเสีย

วันที่ทำงานที่สูญเสียเนื่องจากการทีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง

Working Employer

นายจ้างผู้ร่วมทำงานกับลูกจ้าง

ได้แก่ นายจ้างหรือบุคคลผู้ซึ่งจ้างลูกจ้างทำงานและเป็นผู้ควบคุมเอง แต่ในขณะเดียวกันก็ลงมือปฏิบัติงานนั้นไปด้วย ซึ่งมักจะได้แก่นายจ้างในงานประเภทช่างฝีมือ

Working Group

คณะทำงาน

กลุ่มคนซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากงานในหน้าที่ประจำตามปกติ เมื่องานสำเร็จตามวัตถุประสงค์คณะทำงานก็จะสลายตัว

Workmen’s Compensation

เงินทดแทน

เงินที่นายจ้างหรือกองทุนเงินทดแทนจ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วย หรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง
เงินทดแทนประกอบด้วย
ค่าทดแทน จ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอันตรายที่ได้รับและค่าจ้างที่เคยได้รับ
ค่ารักษาพยาบาล ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเท่าที่จำเป็น เพื่อให้การประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยนั้นบรรเทาหรือหมดสิ้นไป และรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ วัสดุที่ใช้ทำหน้าที่แทน หรือช่วยอวัยวะที่ประสบอันตราย โดยจ่ายให้เท่าที่จ่ายจริงและจำเป็น ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนด
ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ในกรณีที่ลูกจ้างพิการเนื่องจากการทำงานและคณะที่ปรึกษาเงินทดแทนในเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน มีความเห็นว่าจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ลูกจ้างสามารถกลับไปประกอบอาชีพเดิมหรือประกอบอาชีพใหม่เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวต่อไปได้ ให้นายจ้างจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ค่าทำศพ ในกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายจ้างให้ผู้มีสิทธิของลูกจ้างที่ตายเป็นจำนวนเงินตามที่กฎหมายกำหนด

หน้า:  « ก่อนหน้า. 1 2
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready