มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Arbitration

การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

ในกรณีที่นายจ้าง ลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงานต่างๆ ไม่สามารถตกลงกันในข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้น ทั้งสองฝ่ายอาจตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเห็นชอบร่วมกันให้เป็นผู้ชี้ขาดเพื่อชี้ขาดข้อพิพาทในส่วนที่ไม่สามารถตกลงกันได้ เรียกว่า การชี้ขาดโดยสมัครใจ หรือให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นแบบบังคับให้ทั้งสองฝ่ายต้องเสนอเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้ต่อผู้ชี้ขาดเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดต่อไปหากคู่กรณียอมรับให้มีการตั้งผู้ชี้ขาด คู่กรณีจะระงับซึ่งสิทธิที่จะนัดหยุดงาน หรือปิดงานในระหว่างการพิจารณาของผู้ชี้ขาดหรือคณะผู้ชี้ขาด

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready