มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
International Labour Organization/ILO

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ในสังคมโดยให้ความคุ้มครองแรงงานและส่งเสริมในเรื่องการมีงานทำ การแรงงานสัมพันธ์ สภาพการทำงาน คุณภาพชีวิต หลักประกันและความมั่นคงในการทำงานของผู้ใช้แรงงานทั่วโลก
องค์การแรงงานระหว่างประเทศเป็นองค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกอบด้วยองค์กรหลักสามองค์กร คือ สมัชชาสมาชิก ซึ่งจะประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกปีละครั้งเกี่ยวกับการพิจารณาปัญหาต่างๆ คณะประศาสน์การซึ่งเป็นเสมือนคณะกรรมการบริหารและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ (อนุสัญญา + ข้อแนะ) และสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready